Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.hipnozasukcesu.pl

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  https://hipnozasukcesu.pl jest

  „Hypnomental” Patryk Wszemir Bątkowski,
  NIP: 1182020918, REGON: 385992888,
  z siedzibą w: ul. Majowa 3, 05-092 Łomianki,
  adres poczty elektronicznej:
  kontakt@hipnozasukcesu.pl,

  dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: kontakt@hipnozasukcesu.pl

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usługi hipnoterapeutycznej.
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PRAWNE UZASADNIENIE TYCH
  DZIAŁAŃ 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania kierowane przez formularz kontaktowy oraz umówienia wizyty – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy;
  b) realizacji usługi – jeśli uda się nam nawiązać współpracę, a Ty staniesz się naszym klientem, Twoje dane zasilą bazę danych naszych klientów. Podstawa prawna taka sama jak w lit. a).
  c) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Twoja zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym;
  d) oferowania Tobie innych usług z mojej strony, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem; podstawą jest Twoja zgoda wyrażona pod formularzem kontaktowym.
  e) informowania Cię o nowościach na blogu lub stronie na podstawie zgody wyrażonej pod formularzem kontaktowym.

 6. Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:
  a) adres e-mail,
  b) imię i nazwisko
  c) numer telefonu,
  d) ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

 7. Nie jesteś profilowany/a, co oznacza, że Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.

 8. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom, poza tymi, które umożliwiają nam realizację usługi („Odbiorcy danych”).

 9. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.  ODBIORCY DANYCH


 10. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom (którzy świadczą usługi dla Administratora), takim jak: dostawcy usług IT, firmy księgowe, kancelarie prawne i agencje marketingowe, z których usług korzysta przy przetwarzaniu Twoich danych.


  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


  Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:

 11. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.

 12. Twoje dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę danych naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy i wrazisz sprzeciw lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie. Usunięcie to nastąpi nie później niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.

 13. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 14. Twoje dane pozyskane w celu marketingowym przechowujemy do momentu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę. Należy również doliczyć okres 30 dni po cofnięciu zgody potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

 15. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody lub samodzielnie uznamy, że się zdezaktualizowały.

 16. Twoje dane wrażliwe, które nam udostępnisz, przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalimy, że się zdezaktualizowały. Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy hipnoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.


  TWOJE PRAWA 17. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujesz treści marketingowe.  Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz mógł dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych.

 18. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 19. Informujemy, że przysługuje Ci:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Twoje dane, możesz zażądać, aby zostały usunięte.

  d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  • Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Musisz wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  f) prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np.format „.csv”, „docx”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wskazówki jak wykonywać
  swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze nami, dane kontaktowe są dostępne między innymi na stronie internetowej www.hipnozasukcesu.pl w zakładce KONTAKT, jak również powyżej w tym dokumencie.


  INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 20. Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

   


  INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH 21. Informujemy, że Twoje dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie.